Comfidence logo s

Comfidence Kft.

1. Ki kezeli az Ön adatait?

Adatkezelő: Rerum Magnum Kft.

székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 17. 1.em. 1. ajtó

adószám: 24961411-2-41

cégjegyzékszám: 01-09-191860

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelés Tájékoztatót, mely az Adatkezelő hivatalos honlapján elektronikusan érhető el.

2. Alapelveink és törvények, amelyek minket kötnek az adatkezelés során:

2.1. Az Adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötnek bennünket:

– GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)

– Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok

– Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;

– A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;

– A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

– A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.

2.2. Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük:

a) Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

b) Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

3. Mi mit jelent? (Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak magyarázata):

„személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

„különleges adat”: Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

4. Milyen személyes adatokat kezelünk? (Az egyes adatkezelések):

4.1. Ha a honlapot megtekinti (automatikusan rögzített adatok és cookiek):

4.1.1. Automatikusan rögzített adatok

Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerülnek, az Ön eszközének (pl: laptop, PC. telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a felkeresett oldalak, a honlap, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, személyre szabása, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

4.1.2.Cookie-k (sütik)

Mi az a cookie (süti)?

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)?

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden cookie-t. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy mennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja:

– Személyes beállításainak tárolására

A honlap a látogatása során a rendszer normál cookie-k segítségével beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait, és megjegyezze a bejelentkezési állapotát.

– Anonim statisztikai napló

Minden látogatása alkalmával a honlap elemzőszoftvere név nélküli (anonim), normál cookie-kat tárol, amelyek segítségével megtudhatjuk, hányan látogatták az oldalt, illetve, hogy milyen tartalmak és információk érdeklik őket. Minden elemzési információt név (vagy egyéb személyes adat) nélkül tárolunk és technikai, illetve marketinges céljainkra használunk. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Látogatóink nevét azonban nem ismerjük.

Az adatkezelés időtartama:

A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”.

• A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

• A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik – helyes alkalmazás esetén – önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárol összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban stb. belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.

4.1.3. Egyéb

Az Adatkezelő facebook képpontot használ, amely egy olyan JavaScript –kódrészlet, ami lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő statisztikai, a személyre nem visszavezethető adatot gyűjtsön a látogatókkal kapcsolatban, így a honlapok látogatói által végrehajtott műveletekből származó statisztikai adatokkal a facebookos hirdetéseit hatékonyabbá teheti. A facebook hirdetések beállításáról a www.facebook.com oldalon talál bővebb információt.

Az Adatkezelő a honlap látogatottsági adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során olyan nem személyes adatok kerülnek továbbításra, amelyek az érintett azonosítására nem alkalmasak.

Az Adatkezelő Google reCAPTCHA-t használ, mely egy olyan automatikus teszt, ami képes megkülönböztetni az emberi felhasználót a számítógéptől. A teszt során a számítógép generál egy feladványt, amit csak egy ember tud helyesen megválaszolni, de a válasz helyességét a gép is könnyedén el tudja dönteni. Az ilyen tesztek leggyakrabban egy eltorzított szöveg elolvasásából állnak, és jól használhatók a spambotok kiszűrésére.

A Google adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatja: www.google.hu/policies/privacy

4.1.4. Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

4.2. Ha feliratkozik a hírlevélre, vagy reklámanyag egyéb küldéséhez hozzájárul:

Hírlevelet, vagy egyéb módon reklámanyagot Önnek – Önhöz köthető e-mail cím esetén – kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával küldünk. Hírlevélre az alábbi csatornákon iratkozhat fel név (vezetéknév és keresztnév) és e-mail cím megadásával:

– A www.callcenterstudio.hu honlapon.

Lakcím megadásával Ön a reklámanyag postai megküldését is lehetővé teszi. Tájékoztatjuk, hogy postai úton reklám anyagot küldhetünk az Ön előzetes hozzájárulása nélkül is, de a reklámanyagok küldését bármikor letilthatja.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés időtartama: Hírleveleinket, reklámanyagunkat kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több hírlevelet (reklámot) kapni, arról bármikor leiratkozhat, valamint, ha meggondolná magát, arra bármikor újból feliratkozhat. Leiratkozás esetén több e-mailt nem küldünk az Ön részére és töröljük az Ön személyes adatait.

A hírlevelekről leiratkozni az alábbi módokon lehet:

– A hírlevelet tartalmazó e-mail alján található linkre kattintva;

– Az info@rerumcallcenter.hu e-mail címre küldött leiratkozást kérő e-mail útján; vagy

– A 1015 Budapest, Ostrom u. 17. 1.em. 1. ajtó címre küldött leiratkozást kérő levél útján.

A hírlevelet az Active Campaign rendszerével küldjük, adatvédelmi irányelveik itt érhetőek el: https://www.activecampaign.com/privacy-policy

4.3. A Facebook:

A Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamára a Látogató az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

4.4. Ha kapcsolatba lép velünk:

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, facebookon keresztül, telefon, postai úton). Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléshez a hozzájárulását vélelmezzük.

Panaszok és kérdések cégünk illetékes kollégáihoz kerülnek továbbításra.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

Az adatkezelés ideje: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követően töröljük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk.

5. Az Ön jogai

Az adatkezelés kapcsán Önt az 5.1.-5.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:

cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 17. 1.em. 1. ajtó

e-mail cím: info@rerumcallcenter.hu

Azonosítás

A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az – Ön kérésére – szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (6.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (6.2. pont).

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatást és intézkedést díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

5.1. Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan.

5.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

– Mi a célja?

– Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?

– Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?

– Meddig tároljuk ezeket az adatokat?

– Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?

– Kitől kaptuk az Ön adatait?

– Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.

– Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.

– Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

5.3. Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

5.4. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait.

Kérését az alábbi esetekben a kérés átvételétől számított 14 munkanapon belül teljesítjük:

a) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;

b) A pusztán az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;

c) Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;

d) Uniós vagy hazai jogszabály előírja.

Tájékoztatjuk, hogy az a), c) és d) pontokban foglalt esetben a személyes adatokat kérés nélkül is töröljük.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát

– Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

5.6. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.7. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben:

– Az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy

– Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek;

– Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ennek keretében a profilozás ellen is tiltakozhat);

– A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, úgy a személyes adatait a tiltakozása átvételétől számított 14 munkanapon belül töröljük. Kivételt képez az az eset, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, ideértve a közérdeket vagy azt az esetet, amikor az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

6. Jogorvoslati lehetőségek

6.1. Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH

elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

6.2. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

6.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

7. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsuk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

Időnként szükségszerű bizonyos személyes adatokat megosztani bizonyos partnereinkkel a normál üzletmenet fenntartása érdekében:

-IT szolgáltatók, és a számítástechnikai rendszereken hibaelhárítást és karbantartást végző szolgáltatók

-Szakértői partnerek, mint ügyvédek, könyvelők, bankárok, biztosítók

-Kormányzati szervek, amik  a tevékenységünkről kérnek beszámolást

-Fizetési szolgáltatók, akik biztonságosan kezelik a bankkártyaadatokat

-Futárszolgálatok, akik teljesítik a bejövő rendeléseket a megadott szállítási címre

Nemzetközi adattranszferek

A felhasználók adatait időnként az üzletmenet fenntartása érdekében szükségszerű megosztanunk az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül szolgáltató partnerekkel.

Az EGT-n kívüli országok sok esetben nem biztosítanak azonos szintű védelmet az adatoknak, ezért az európai törvények tiltják az adatok kivitelét, a megfelelő feltételek teljesülésének hiányában.

Bármikor, amikor a személyes adatok az EGT-n kívülre kerülnek megtesszük a 4. pontban tárgyalt lépéseken felül az alábbiakat az adatok biztonságos kezelésének érdekében:

-Csak olyan országokba továbbítjuk az adatokat, amiket az Európai Bizottság adatbiztonság szempontjából megfelelőnek tart.

-Csak olyan USA bázisú szolgáltatásokat használunk, amik része az EU-US Privacy Shield elnevezésű adatbiztonsági kezdeményezésnek.

Ha a fentiek nem teljesülnek, a kifejezett hozzájárulását kérjük a felhasználóknak az adattranszfer megtételére. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Külső oldalakra vezető linkek

Ez az oldal időnként tartalmaz külső oldalakra vezető linkeket, vagy az oldalba beágyazva találhatóak kódrészletek, amik külső szolgáltatások működését biztosítják.

Ezeknek a linkeknek a kattintása, vagy a beágyazott megoldások használata lehetővé teheti külső partnereknek, hogy adatokat gyűjtsenek a felhasználókról.

Bár mindent megteszünk a partnerek megfelelő átvizsgálása érdekében, de nincs irányításunk az ő adatvédelmi elveik felett, és nem vagyunk felelősek az ő adatkezelési elveikért.

8. Adatfeldolgozók

Az egyes adatkezeléseknél nem említett adatfeldolgozók:

 • A honlapok karbantartását a Rerum Magnum Felelősségű Társaság végzi;
 • A honlapok tárhelyét a Dotroll biztosítja https://dotroll.com

9. Adattovábbítás

Kizárólag a jelen Adatkezelés Tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók és adatkezelők felé továbbítjuk az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen Adatkezelés Tájékoztatóban foglaltak szerint. A részletezett adatkezelésekhez történő hozzájárulással, Ön az adatok szükségszerű továbbításához is hozzájárul (pl.: posta vagy bank felé). Más adatkezelők részére, csak az Ön előzetese hozzájárulását követően továbbíthatja az Adatkezelő az Ön személyes adatait.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjuk.

10. Egyéb

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a változásról a honlapon felugró ablakban hívjuk fel a figyelmet.

Utolsó frissítés: 2022. november 5.

Rerum Magnum Kft. Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatainak megadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az általad leadott megrendeléseket, termék és szolgáltatás kínálatunkkal kapcsolatos kéréseit teljesíteni tudjuk. Csak azokat az adatokat kezeljük, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a legtökéletesebb szolgáltatást nyújtsuk az Ön számára, illetve azokat is, amelyek kezeléséhez hozzájárult.
Az adatkezelések teljességéről -e szabályzatok nyújtanak teljes körű tájékoztatást, kérjük, ezt vegye figyelembe jelen tájékoztató olvasása közben.
A tájékoztató értelmezéséhez fontos, hogy tudja, mi számít személyes adatnak. Személyes adatnak minősül az Önre, mint természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosított vagy azonosítható. Ilyen személyes adatnak minősül többek között a neve, telefonszáma, születési dátuma is.

 1. A RERUM MAGNUM Kft. TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBI ADATKEZELÉSI FOLYAMATOKBAN KEZELI SZEMÉLYES ADATAIT

  1.1. Süti kezelés
  A kényelmes böngészési élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából
 2. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN AZ ALÁBBI JOGOK ILLETIK MEG
  Nagyon fontos számunkra, hogy megfelelően tudjuk Önt tájékoztatni a személyes adatairól, illetve az is fontos, hogy az ezzel kapcsolatos jogait megfelelően tudja gyakorolni. Összeszedtük, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogok illetik meg Önt.

  2.1. Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog
  Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van, akkor jogosult arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférjen. Ilyen információk többek között az általunk végzett adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, kikkel közöljük a személyes adatait, személyes adatai tárolásának tervezett időtartama.
  2.2. Helyesbítés joga
  Kérés esetén jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük. Ezzel kapcsolatban jogosult arra is, hogy a hiányos személyes adatait kiegészítsük.
  2.3. Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog
  Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül töröljük a személyes adatait. Ezek az indokok az alábbiak:
  a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk a személyes adatok kezelését. Ezek az indokok az alábbiak:
  a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
  2.5. Adathordozhatósághoz való jog
  Jogosult arra is, hogy az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja és jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk. Erre akkor van lehetősége, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van lehetősége.
  2.6. Tiltakozáshoz való jog
  Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból, bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés például a RERUM MAGNUM Kft-hez kapcsolódó jogos érdeken alapul. Ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben megtiltja, vagy kéri az adatkezelés megszüntetését, akkor fennállhat az az eset is, hogy nem tudjuk Önt megfelelően kiszolgálni.
  2.7. Visszavonáshoz való jog
  Természetesen jogosult Ön arra, hogy a hozzájárulás jogalapon számunkra megadott adatainak kezelését bármikor visszavonja.
 3. MILYEN LÉPÉSEKET TETTÜNK SZEMÉLYES ADATAID BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN?
  A RERUM MAGNUM Kft. korszerű hardver és szoftver megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy az adatai biztonságban legyenek. Ezek a rendszerek a technika jelenlegi állása alapján védik az adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől illetve a megsemmisítéstől. A személyes adatait csak a szabályzatainkban meghatározott adatkezelők és adatfeldolgozók illetve munkatársaink ismerhetik meg.
 4. ELJÁRÁS A FENTEBB ISMERTETETT JOGAI GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
  A RERUM MAGNUM Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de  mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztatja Önt a jelen tájékoztatóban, illetve a hivatalos tájékoztatókban megtalálható jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelme nyomán megtett intézkedésről. Szükség esetén, amennyiben a kérelme túl összetett, illetve nagyon sok kérelem érkezik egyszerre, akkor ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.Ezen információkat, illetve a tájékoztatásokat díjmentesen biztosítjuk az Ön számára.
  A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését kérjük, juttassa el az info@rerumcallcenter.hu e-mail címre, illetve írásban a 1015 Budapest, Ostrom utca 27. 1. em. 1. postacímünkre. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében – csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.
  Amennyiben a jogait szeretné gyakorolni, akkor kérjük az alábbiakban olvasható „Kérelem adatvédelmi joggyakorláshoz” elnevezésű dokumentummintát mentsd le innen és aláírva juttassa el hozzánk a fent megadott postacímre vagy pedig elektronikus úton az info@rerumcallcenter.hu email címre. A kérelme megválaszolásához minden esetben szükségünk van az alábbi információkra:
  •regisztrációkor megadott email címe
  •teljes neve
  Amennyiben e-mailben juttatja el hozzánk a kérelmet, akkor ügyeljen arra, hogy a regisztrációkor megadott email címről küldje el a megkeresést.

Adatvédelmi kérelem dokumentum tartalma:
Kérelem adatvédelmi joggyakorláshoz
Alulírott ………………………………………………….. ( név), a RERUM MAGNUM Kft. számára megadott e-mail címem: ……………………………………
Jelen kérelem előterjesztésével kérem a RERUM MAGNUM Kft. -t (1015 Budapest, Ostrom utca 27. 1. em. 1.) mint Adatkezelőt, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározottak alapján ( a megfelelőt kérjük, húzza alá) :
tájékoztasson személyes adataim kezeléséről
kezelt személyes adataimat törölje
biztosítsa személyes adataim hordozhatóságát
tiltakozásom alapján személyes adataim kezelését megszüntesse
Egyéb nyilatkozatom:
Kelt: ………………………………., ………..év ……………..hó………….nap
……………………………………..Kérelmező aláírása
A kérelmet a tájékoztatónkban foglaltak szerint kérjük postai úton a RERUM MAGNUM Kft. 1015 Budapest, Ostrom utca 27. 1. em. 1. címre, vagy e-mail formájában a info@rerumcallcenter.hu címre küldje meg.

 1. ADATFELDOLGOZÓK Személyes adatait természetesen kiemelten kezeljük. Fontos tudnia azonban, hogy a szerződés teljesítése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve hozzájárulása alapján Adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Ilyen Adatfeldolgozók többek között, de nem kizárólagosan:
  szerver/tárhely szolgáltató
  számviteli tevékenységet végző cég
  jogi szolgáltatást végző cég.
  Az adatfeldolgozók önálló döntéseket nem hoznak és folyamatosan ellenőrizzük őket, annak érdekében, hogy a személyes adatai biztonságban legyenek.Kiemeljük azonban, hogy a személyes adatait soha nem adjuk el, azokkal nem kereskedünk.

  ADATVÉDELEM
  Amennyiben kérdése merül fel a jelen tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, írja meg nekünk az info@rerumcallcenter.hu e-mail címre és adatgazdánk válaszol a kérdéseire.

Adatkezelő adatai:
Adatkezelő neve: RERUM MAGNUM Kft.
Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 27. 1. em. 1.
Postacím: 1015 Budapest, Ostrom utca 27. 1. em. 1.
Telefonszám: 06 30 299 5702
E-mail cím: info@rerumcallcenter.hu
Weboldal: http://www.rerumcallcenter.hu

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
  Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetőek vagyunk a jelen tájékoztatóban és a szabályzatainkban megadott elérhetőségek valamelyikén.Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.Telefon: +36-1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  Honlap: www.naih.hu
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Jogai megsértése esetén ellenünk, mint Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, mi vagyunk kötelesek bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –választása szerint– a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

SÜTI KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

CÉLJA A Rerum Magnum Kft. (a továbbiakban: Társaság) – mint a https://rerumcallcenter.hu és a https://callcenterstudio.hu weboldal tulajdonosa, fenntartója, továbbá a szolgáltatás létrehozója – a jelen Süti kezelési Tájékoztatóval informálja a felhasználókat arról, hogy milyen feltételek mellett végzi a korábban említett weblap és az ezen elérhető szolgáltatások során a sütik kezelését.

Ennek részeként a jelen tájékoztató ismerteti többek között a sütik kezelésének célját, jogalapját, a sütik típusait, az adatkezelés időtartamát, a kezelt adatok körét, valamint az érintettek jogait.

A Rerum Magnum Kft. tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számár a személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmének megvalósításában.

2.ALAPFOGALMAK

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet,például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként –közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Felhasználó: minden olyan természetes személy vagy szervezet, aki vagy amely igény beveszi a weboldal kapcsolat menüpontját, mely során regisztrál, illetve visszahívást kér a társaságtól.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

Látogató: regisztrációval nem rendelkező természetes személy, aki a weboldalt legalább egy alkalommal meglátogatja.

Megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozókövetkeztetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Szolgáltatás: a http://rerumcallcenter.hu és https://callcenterstudio.hu internetes oldal szolgáltatásai (pl. ajánlat kérés, visszahívás kérése).

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Üzemeltető: Rerum Magnum Kft

3.ADATKEZELŐ
Az Adatkezelő adatai:
Adatkezelő neve: RERUM MAGNUM Kft.
Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 27. 1. em. 1.
Postacím: 1015 Budapest, Ostrom utca 27. 1. em. 1.
Kapcsolattartó: Pallósi Péter
Telefonszám: 06 30 299 5702
E-mail cím: info@rerumcallcenter.hu
Weboldal: http://www.rerumcallcenter.hu

Jelen szabályzat és tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén. Jelen szabályzat az adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

4.SÜTIKEZELÉSSELKAPCSOLATOSSZABÁLYOK4.1.

A SÜTIFOGALMA
A süti vagy más néven cookie egy információ tárolására alkalmas eszköz, amit a különféle internetes szolgáltatások a felhasználó, látogató böngészőjében tárolnak el. A sütikalk alkalmazása lehetőséget biztosít a weboldal használatával összefüggésben a látogató egyes adatainak gyűjtésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.

A https://rerumcallcenter.hu honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

A Társaság azonban a honlap látogatóiról bizonyos személyes adatot automatikusan rögzít.

4.2.A SÜTIKEZELÉSCÉLJA
A sütik alkalmazásával a Társaság konkrét céljai az alábbiak:
•a felhasználók igénye szerinti weboldal megjelenítés,
•a felhasználói élmény javítása,
•a Társaság által nyújtott szolgáltatások fejlesztése,
•a szolgáltatások zavartalan működésének biztosítása,
•a weblap látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése.

4.3.A SÜTIKEZELÉS JOGALAPJA
Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja a hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)(a)), amelynek értelmében az adatkezelés az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ön a jelen adatkezelési tájékoztató elolvasása és értelmezése után saját belátása szerint Jelen tájékoztató elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával elfogadja a sütik használatát.

A hozzájárulás visszavonása a látogatóra nézve nem jár következményekkel.

A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott –adatkezelés jogszerűségét.

4.4.A SÜTIK TESTRESZABÁSA
A cookie-k által történő adatkezelést a Felhasználó a legtöbb böngészőprogramban személyre szabhatja, így akár le is tilthatja. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket. A sütik engedélyezésével és tiltásával kapcsolatos hasznos információk, a beállítás egyes lépései az alábbi linkeken elérhetőek
:•Google Chrome
•Firefox
•Microsoft Internet Explorer 11
•Microsoft Internet Explorer 10•
Safari
•Microsoft Edge
•Opera

Azonban mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni,illetve,hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében

4.5.A SÜTIK TÍPUSAI
4.5.1.ALAPMŰKÖDÉST BIZTOSÍTÓ SÜTIK
Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról, ezek alapján az adatkezelés jogalapja a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ide tartoznak a munkamenet (session) és a használatot, megjelenést elősegítő sütik. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat,így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, valamint a Társaság jogos érdeke. A használatot elősegítő sütik esetében az adatkezelés célja a szolgáltatás hatékonyságának, a felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. Ilyenek például a Google Analytics sütik, amelyekről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A használatot, megjelenést elősegítő munkamenet sütik 6 hónapig kerülnek tárolásra. A cookie-k alkalmazásával megvalósuló adatkezelés jogalapja a felhasználó és a látogató hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a felhasználó és a látogató hozzájárulásától a leiratkozásáig tart.
4.5.2.STATISZTIKAI CÉLÚ SÜTIK
Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. A kezelt adatkör: „_ga, APISID, CONSENT, HSID, LOGIN_INFO, PREF, SAPISID, SID,SIDCC, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, 1P_JAR, ANID, CGIC, DV, NID, SNID”
4.6.AZ ÉRINTETTEK JOGAI
A hatályos jogszabályok alapján az érintett kérelmezheti a Rerum Magnum Kft-től, mint adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintett ezen jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az érintett a 3.pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az adatkezelő számára.

6.JOGORVOSLAT
Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult az adatkezelőnél panasszal élni, valamint bírósági eljárás megindítására, az adatkezelő vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el. Az érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A NAIH elérhetőségei:
Elnök: dr. Péterfalvi Attila, Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu

Utolsó frissítés: 2022. november 5.